...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...
Pracuji jako vychovatelka ve školní družině a na žádost paní ředitelky jsem se přihlásila na školení, které probíhá i v sobotu a to od 8 do 18 hodin. Toto školení jsem absolvovala již 2 x. Mám tedy odpracováno 24 hodin. Náleží mi za tyto hodiny příplatek, mohu si tyto hodiny vybrat náhradním volnem. Za jakých podmínek mohu žádat o proplacení těchto hodin? Pokud budu chtít za tyto hodiny náhradní volno,na kolik dní mám nárok a do jaké doby je nutno si je vybrat?
7.07.2010 - přečteno 4459x
Jestliže Vás na uvedené školení vyslal zaměstnavatel, jde o prohlubování kvalifikace, jak jej popisuje ustanovení § 230 zákoníku práce. Konkrétně podle ustanovení § 230 odst. 3 zákoníku práce platí: Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Z toho vyplývá, že Vám za účast na tomto školení náleží plat včetně všech příplatků (viz. dále), jako za řádně odpracovanou pracovní dobu.
Okolnost, že zde došlo k výkonu práce v sobotu, znamená následující skutečnosti:
1. Jde o práci přesčas tak, jak ji definuje ustanovení § 78 odst. 1, písm. i) zákoníku práce. Podle ustanovení § 127 zákoníku práce za každou hodinu práce přesčas náleží zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku (protože šlo o práci přesčas v sobotu), pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna místo platu za práci přesčas.
Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci plat a příplatek podle předchozího odstavce.

2. Kromě řešení odpracované práce přesčas náleží ještě zaměstnanci nárok na příplatek za práci v sobotu a v neděli, a to ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku za každou hodinu odpracovanou v sobotu nebo v neděli (viz. ustanovení § 126 zákoníku práce). Tento nárok náleží zaměstnanci samostatně, tj. nezávisle na tom, jakým způsobem dohodnou zaměstnanec a zaměstnavatel kompenzaci práce přesčas. Příplatek za práci v sobotu a v neděli nelze kompenzovat náhradním volnem!
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -