...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...


Jsme základní škola zřízená ÚSC Obcí. Chci se zeptat do jaké činnosti spadají zájmové kroužky pro žáky naší školy pod vedením učitelů naší ŽŠ (hlavní nebo vedlejší činnost ZŠ)?

28.10.2014 - přečteno 4499x

Teoreticky jsou možné obě varianty a rozhoduje o nich zřizovatel školy jako příspěvkové organizace v rámci zřizovací listiny (§ 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Uvedené ustanovení totiž nijak neomezuje obec jako zřizovatele příspěvkové organizace, v jakém rozsahu stanoví hlavní činnost zřizované příspěvkové organizace.

V praxi však lze naléhavě doporučit, aby zřizovatel stanovil ve zřizovací listině jako hlavní činnost základní školy právě a jen poskytování základního vzdělávání, dále pak obvyklé školské služby (zejména školní stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců školy) a konečně zájmové vzdělávání poskytované školní družinou nebo školním klubem. Naproti tomu zájmové vzdělávání poskytované základní školou (a nikoli školní družinou) ve formě zájmových kroužků vedených učiteli základní koly by mělo pojmově spadat do doplňkové činnosti, poskytované zpravidla za úplatu (když tak výslovně stanoví zřizovací listina). Zájmové kroužky totiž netvoří (a tvořit nemohou) součást školního vzdělávacího programu základního vzdělávání, proto činnost vedoucích těchto kroužků (i když jsou jimi učitelé základní školy) není přímou pedagogickou činností ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Proto je na místě tuto činnost nechat vykonávat tyto zaměstnance v rámci souběžných pracovněprávních vztahů (jde prokazatelně o druhově odlišnou práci), což je typické právě pro výkon doplňkové činnosti příspěvkové organizace.

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -