...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...


Obracím se na Vás se"starostí", kterou máme ohledně dětí, které jsou nemocné a potřebují, v případě potřeby, podat léky. Ze SPC nám bylo doporučeno, abychom udělali zápis a vše s určenými lidmi probrali. Tento případ máme na škole poprvé a všechno kolem se snažíme teprve zpracovat a mít v pořádku. V září k nám přišel další chlapec s podobnou diagnózou, takže si říkáme, že těchto dětí může přibývat. Léky dětem v jiném případě podávat nesmíme. Je k tomuto tématu více informací, aby byly paní učitelky chráněny?

28.10.2014 - přečteno 4471x


S obvyklým tvrzením o absolutní nepřípustnosti podávání léků žákům pedagogickým pracovníkem se nelze ztotožnit. V případě, že medikaci výslovně odsouhlasí zákonný zástupce a tento dokonce stanoví dávkování, nelze v postupu pedagogického pracovníka nalézt porušení jakékoli právní povinnosti. K podávání léků pedagogem nestačí odborné stanovisko SPC a dokonce ani školeného zdravotnického personálu – rozhodující je souhlas a doporučení zákonného zástupce. Ideální pak je, pokud právě žádost a doporučené dávkování léku stanovené zákonným zástupcem vychází z lékařského doporučení, které však musí škole předat sám zákonný zástupce.

Pokud jde o odpovědnost za možné škody způsobené v důsledku nesprávného podání léku, je na místě upozornit, že ta nespočívá na osobě pedagogického pracovníka, ale na právnické osobě vykonávající činnost školy (viz. ustanovení § 2914 občanského zákoníku).

Tato odpovědnost právnické osoby (školy) je objektivní, tzn., že nijak nezávisí na zavinění (§ 391 zákoníku práce). Škola tak odpovídá nejen v případě nějakého nesprávného postupu pedagoga, ale i v případě naprosto precizní práce kvalifikovaného lékaře doprovázejícího žáky na mimoškolní akci (pokud by i přes jeho péči žák utrpěl nějakou škodu)! Jinými slovy na odpovědnosti za škodu nemá žádný vliv okolnost, zda medikaci prováděl pedagog nebo lékař. Proto postup, který je v souladu s vůlí zákonného zástupce žáka, nemůže být shledán jako rozporný s platnou právní úpravou.

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -