...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...


Chtěla bych Vás požádat o zodpovězení dotazu týkajícího se
povinného očkování dětí před zápisem do mateřské školy. Zápis budeme mít v
květnu a již nyní se mě ptá jedna maminka, že nechce dítě nechat očkovat, zda ho
mohu přijmout či nikoli. Do teď jsem jí odpovídala, že to je podmínka zákona a
že dítě musí být očkované, ale když to studuji hlouběji, dočetla jsem se, že
rodič může prohlásit, že z důvodů - např. svobodného práva na myšlení .... dítě
nebylo očkováno a pak snad mohu přijmout?

Je nutno vyhotovit smlouvu mezi školou a rodiči, že rodiče přijímají plnou
zodpovědnost za nemocnost dítěte? Ani si nedovedu představit, co bych měla do
smlouvy napsat.

3.02.2015 - přečteno 4463x

Jestliže při zápisu zákonný zástupce nedoloží lékařské potvrzení, že je dítě řádně
očkováno, je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, není splněna zákonná podmínka pro
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplývající z ustanovení §
34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
a § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
Podle těchto ustanovení platí: Předškolní zařízení
mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci. V souladu se základními zásadami činnosti správního
orgánu musí správní orgán postupovat v souladu s právními předpisy (§
2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Tato tzv. zásada legality
nedovoluje správnímu orgánu rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, nejsou-li splněny zákonem stanovené podmínky pro toto přijetí.

Jestliže tedy využije zákonný zástupce dítěte svého práva nenechat své dítě očkovat s ohledem na své přesvědčení, nelze jej sice sankcionovat ve smyslu ustanovení zákona o
ochraně veřejného zdraví (jak potvrdil Ústavní soud ve svém nálezu III. ÚS 449/06),
ale zůstává nenaplněna zákonná podmínka pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
A jak potvrdil svým rozsudkem Nejvyšší správní soud ČR 8 As 6/2011-120, 2624/2012 Sb. NSS, rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání z důvodu nesplnění této zákonné podmínky nelze považovat za sankci zákonného zástupce v smyslu výše uvedeného nálezu Ústavního soudu a je tak v souladu s ústavním pořádkem.

Chybějící lékařské potvrzení, že je dítě řádně očkováno, je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci nelze nahradit žádnou smlouvou se zákonným zástupcem ani jednostranným prohlášením tohoto zákonného zástupce o odpovědnosti za nemocnost dítěte.

Závěr je tedy jednoznačný: dítě nelze přijmout k předškolnímu
vzdělávání, dokud jeho zákonný zástupce nedoloží lékařské potvrzení, že je dítě
řádně očkováno, je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -