...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...

Obracím se na Vás s dotazem na nutnost Posudku o zdravoní
způsobilosti dítěte .... na LVVZ podle zákona č. 258/2000 sb. par. 9 odst. 1.
Naše paní ředitelka potvrzení od lékaře bude vyžadovat. 
Opravdu taková povinnost vyplývá ze zákona?
Připadá mi, že náklady na LVZ jsou už tak dost vysoké a ještě potvrzení...

3.02.2015 - přečteno 4521x

Takovou povinnost zákonnému zástupci dítěte (žáka) nelze uložit! Argumentace k právnímu názoru, že pro účast na mimoškolní akci není nutné, ale ani
možné vyžadovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na
takové akci, je postavena na tzv. ústavních limitech výkonu veřejné moci (čl. 2
odst. 3 Ústavy ČR). Podle tohoto ustanovení lze výkon veřejné (státní) moci
provádět jen v rámci zákona a způsobem, který zákon stanoví. A není pochyb
o tom, že škola a školské zařízení při poskytování vzdělávání a školských
služeb vykonává veřejnou moc (jak opakovaně potvrdil svými rozsudky i Nejvyšší
správní soud ČR – viz. např. rozsudek sp. zn. 1 As 53/2011 – 109; 2437/2011 Sb.
NSS). V daném případě se uplatní rovněž ustanovení čl. 2 odst. 4 Ústavy
ČR, podle kterého nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Zbývá tedy posoudit, zda lze z ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví (konkrétně z jeho ustanovení § 9 odst. 1) dovodit zákonem
uloženou povinnost ověřovat zdravotní způsobilost účastníka mimoškolní akce
lékařským posudkem nebo jiným vyjádřením odborného názoru. Odpověď zní –
jednoznačně ne! Uvedené ustanovení nastavuje jako obecnou podmínku účasti na
mimoškolní akci zdravotní způsobilost dítěte účastnícího se mimoškolní akce.
Nestanoví však, že je povinností školy nebo zákonného zástupce dítěte (žáka)
ověřit tuto zdravotní způsobilost formou zdravotního posudku nebo jiného
vyjádření lékaře! Tím se liší posuzování zdravotní způsobilosti v tomto případě
od posuzování zdravotní způsobilosti např. k zahájení vzdělávání v určitých
oborech středních a vyššího odborného vzdělávání, kde naopak školský zákon a k němu
vydané prováděcí nařízení č. 211/2010 Sb. ukládají ověřit zdravotní způsobilost
uchazeče právě lékařským posudkem.

Školský zákon je jednoznačně předpisem veřejného práva, proto škola a její ředitel
nemohou klást na zákonné zástupce dětí a žáků žádné jiné povinnosti, než ty,
které výslovně vyplývají z ustanovení zákona. Proto nelze vymáhat po
zákonném zástupci dítěte nebo žáka, aby zajistil ověření zdravotní způsobilosti
účastníka mimoškolní akce způsobem, který zákon výslovně nestanoví. V důsledku
toho je ale zákonný zástupce zcela odpovědný za to, že dítě nebo žák splňuje
podmínku účasti na mimoškolní akci, jak vyplývá z ustanovení § 9 odst. 1
zákona č. 258/2000 Sb., tj. je zdravotně způsobilé. Je tedy na škole, aby
upozornila zákonné zástupce dětí a žáků na dodržení této obecně stanovené
podmínky, tj. aby nevysílali své dítě na akci v případě, kdy jeví známky
zdravotní nezpůsobilosti k účasti na takové akci. V případě, že
účastníku mimoškolní akce vznikne újma v důsledku nesplňování této
podmínky, uplatní se ustanovení § 2918 občanského zákoníku o zavinění poškozeného
(tj. poměrně se snižuje nárok na případnou náhradu újmy). Možnou námitku, že
zákonný zástupce není způsobilý posoudit zdravotní způsobilost svého dítěte bez
lékařského posudku je nutno odmítnout s ohledem na výkon rodičovské
odpovědnosti vyplývající z ustanovení § 858 a násl. občanského zákoníku. Z této
rodičovské odpovědnosti pak vyplývá mj. právo nikoli však povinnost, kterou by
mohla deklarovat škola, v případě, kdy si rodič není jistý zdravotním
stavem svého dítěte, nechat jej ověřit ve zdravotnickém zařízení.

Pokud by i přes tyto ústavní limity výkonu veřejné moci škola vyžadovala povinnost
neuloženou zákonem, má zákonný zástupce dítěte nebo žáka právo podat stížnost k České
školní inspekci na tento excesívní výkon práv ze strany školy (§ 174 a násl.
školského zákona) a v krajním případě podat správní žalobu k soudu ve
smyslu ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -