...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...

Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení

Nabízíme:

dlouhodobou i jednorázovou spolupráci s vedením škol a školských zařízení, a to v následujících oblastech řízení školy:

poradenství při aplikaci školské legislativy; spolupráce při tvorbě vnitřních dokumentů školy;
poradenství při aplikaci platových předpisů ve škole a školském zařízení, včetně kontroly správnosti platového zařazení zaměstnanců; spolupráce při tvorbě vnitřních platových předpisů;
poradenství při aplikaci pracovněprávních předpisů ve škole a školském zařízení, včetně kontroly správnosti jednotlivých pracovněprávních úkonů zaměstnavatele; spolupráce při tvorbě vnitřních předpisů zaměstnavatele;
poradenství v oblasti kolektivního vyjednávání; spolupráce při tvorbě kolektivní smlouvy; zprostředkování kolektivních sporů při jednání o uzavření kolektivní smlouvy;
poradenství v oblasti občanskoprávních vztahů při řízení školy (zejména uzavírání a plnění smluv aj.).
NAVŠTIVTE NÁŠ PARTNERSKÝ WEB !
Proč je dobré mít k dispozici profesionálního poradce v oblasti práva?
Na ředitele školy a školského zařízení v podmínkách právní subjektivity jsou kladeny nároky, které lze přirovnat k vedení podniku střední velikosti. Ředitel musí denně řešit situace v naprosto nesourodých oblastech – kromě pedagogicko organizační role tak čelí problémům v rámci pracovněprávních vztahů (zaměstnanci), občanskoprávních a popř. obchodněprávních vztahů (uzavírání a plnění smluv, odpovědnost za škody aj.), v oblasti správního práva (rozhodnutí o pávech a povinnostech v rámci výkonu státní správy), financování (rozpočet školy a jeho čerpání) a v řadě dalších. Přitom výše uvedené přirovnání k vedení podniku silně pokulhává, protože takový ředitel firmy se srovnatelným počtem zaměstnanců (o počtu svěřených žáků a studentů nemluvě) má obvykle k dispozici odborný tým včetně právníka, ekonoma a dalších specialistů. Ředitel školy a školského zařízení je však na všechny výše uvedené problémy obvykle sám.
Proto nabízíme profesionální podporu při řešení otázek ve výše uvedených oblastech, a to v podstatě za stejných podmínek, jako když ředitel firmy zaměstnává svého vlastního právníka nebo jiného specialistu: jsme k dispozici v podstatě nepřetržitě! Naše služby lze přirovnat k dobrému pojištění: je dobře, když nás nebudete třeba i několik měsíců potřebovat. Ale v případě náhlého problému nezůstanete sami!

Vyberte si některou z forem možné spolupráce v sekci Nabídka služeb!
Aktualizován kalendář seminářů
4.2.2016

V sekci "Semináře" je aktualizován seznam termínů jednotlivých seminářů, které vede PhDr. Mgr. Jiří Valenta v 1. pololetí 2016. Tím získá případný zájemce přehled o přednášených tématech ve svém okolí (s možností přihlásit se na takový seminář) nebo jen informaci o přítomnosti tohoto lektora v daném městě pro případnou domluvu konzultace s ním. 
V případě potřeby dalších informací o těchto seminářích nás neváhejte kontaktovat.


Dočasná změna telefonního čísla
8.01.2016

Vzhledem k dočasnému pobytu Dr. Valenty u protinožců je až do 22.1. k zastižení na jiném telefonním čísle, než obvykle: 0064 211 413 257. Upozorňujeme,že v případě volání na toto číslo půjde o tarif mimo EU, je tedy nutno počítat s dražší sazbou telefonnímu operátorovi. S ohledem na 12 hodinový časový posun volejte v případě akutní potřeby jen do 11 hod. dopoledne středoevropského času.

Jinak je ale Dr. Valenta plně k dispozici každý den na e-mailu, takže standardní servis přes e-mail zůstává beze změn.

Počínaje 24.1. již bude Dr. Valenta opět dostupný telefonicky v obvyklých časech a na původním telefonním čísle.


Nová služba FLASH SERVICE!
24.11.2015

V sekci "Právní poradna" najdete novou nabídku "bleskového" poradenství.


Nabídka nové publikace
9.11.2015

V sekci odborné publikace naleznete nabídku šestého vydání unikátní publikace Školské zákony s komentářem autora Jiřího Valenty z produkce nakladatelství ANAG. Obsahuje komentované znění všech školských právních předpisů soustředěných v jediné publikaci a reagujících na poslední novely...


Termíny seminářů v 1. pololetí 2015
7.4.2015

V sekci "Semináře" je aktualizován seznam termínů jednotlivých seminářů, které vede PhDr. Mgr. Jiří Valenta v 1. pololetí 2015. Tím získá případný zájemce přehled o přednášených tématech ve svém okolí (s možností přihlásit se na takový seminář) nebo jen informaci o přítomnosti tohoto lektora v daném městě pro případnou domluvu konzultace s ním.
V případě potřeby dalších informací o těchto seminářích nás neváhejte kontaktovat.


Aktualizace nabídky odborných publikací
7.4.2015

V sekci odborné publikace je aktualizovaná nabídka titulů, které by neměly chybět ve Vaší knihovně!


Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
27.10.2014

Dne 1.11.2014 nabývá účinnosti novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (ve sbírce lze novelu nalézt pod číslem 224/2014 Sb.).

Kromě nových platových tarifů je nutno věnovat zvýšenou pozornost i úpravě ustanovení § 6, podle kterého může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí, tj. mimo systém zápočtu praxe.

V každém případě pak je nutné vystavení nových platových výměrů jednotlivým zaměstnancům školy a školského zařízení, a to nejpozději v pátek 31.10.

Připravujeme odborný článek s výkladem provedených změn v tomto právním předpise - sledujte naše stránky!


Termíny seminářů 1.pol. 2014
20.1.2014

V sekci "Semináře" je aktualizován seznam termínů jednotlivých seminářů, které vede PhDr. Mgr. Jiří Valenta v 1. pololetí 2014. Tím získá případný zájemce přehled o přednášených tématech ve svém okolí (s možností přihlásit se na takový seminář) nebo jen informaci o přítomnosti tohoto lektora v daném městě pro případnou domluvu konzultace s ním.
V případě potřeby dalších informací o těchto seminářích nás neváhejte kontaktovat.


Aktualizace programu seminářů
31.10.2013

V sekci "Semináře" je aktualizován seznam termínů jednotlivých seminářů, které vede PhDr. Mgr. Jiří Valenta v listopadu a prosinci 2013. Tím získá případný zájemce přehled o přednášených tématech ve svém okolí (s možností přihlásit se na takový seminář) nebo jen informaci o přítomnosti tohoto lektora v daném městě pro případnou domluvu konzultace s ním.
V případě potřeby dalších informací o těchto seminářích nás neváhejte kontaktovat.


Termíny seminářů jaro 2013
7.02.2013

V sekci "Semináře" je aktualizován seznam termínů jednotlivých seminářů, které vede PhDr. Mgr. Jiří Valenta v 1. pololetí 2013. Tím získá případný zájemce přehled o přednášených tématech ve svém okolí (s možností přihlásit se na takový seminář) nebo jen informaci o přítomnosti tohoto lektora v daném městě pro případnou domluvu konzultace s ním.
V případě potřeby dalších informací o těchto seminářích nás neváhejte kontaktovat.

 


Další pokračování výkladu novely ZPP
8.12.2012

V sekci "Odborné články a výklady" je uveřejněno pokračování výkladu novely zákona o pedagogických pracovnících.

Další pokračování za týden - sledujte naše stránky!


Vloženo pokračování článku o novele ZPP
27.10.2012

V sekci "Odborné články a výklady" je uveřejněno pokračování výkladu novely zákona o pedagogických pracovnících.

Další pokračování za týden - sledujte naše stránky!


Nový seriál
27.10.2012

V sekci "Odborné články a výklady" začínáme uveřejňovat komentář změn v zákoně o pedagogických pracovnících. Vzhledem k rozsáhlosti přijaté novely je nezbytné rozdělit výklad změn do několika pokračování.

Sledujte naše stránky!


Legislativní změny ve školství
27.10.2012

Dne 1.7.2012 nabyla účinnosti vyhláška č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Novela reaguje na přijaté změny školského zákona (§ 34) a upravuje ustanovení o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání.

Dne 1.8.2012 nabyla účinnosti vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Tato vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a nahrazuje vyhlášku č. 191/2009 Sb.

Dne 31.8.2012 nabyla účinnosti vyhláška č. 279/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Novela zavádí další formu zájmového vzdělávání (vedle příležitostné, pravidelné a táborové činnosti uvádí nově osvětovou činnost vedoucí k prevenci rizikového chování). U školních družin se dává větší volnost při výběru forem zájmového vzdělávání (dosud striktní výčet jedině přípustných forem podle § 2 je uvozen slovem „především“). Nově je řešena možnost táborové činnosti při školní družině. Nově jsou formulována ustanovení, kdy lze snížit nebo prominout úplatu.

Dne 1.9.2012 nabyla účinnosti vyhláška č. 256/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Tato novela obsahuje řadu změn v organizaci základního vzdělávání; jejich souhrn včetně výkladu přineseme v nejbližší době. Změny v ustanoveních § 18 – 21 vyhlášky (plnění povinné školní docházky v zahraničí) nabyly účinnosti dnem vyhlášení, tj. 23.7.2012.

Dne 1.9.2012 nabyla účinnosti zákon č. 198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tato rozsáhlá novela mění způsob získání předpokladu odborné kvalifikace pedagogického pracovníka a zasahuje také oblast tzv. nadúvazkových hodin (přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah).


Nové výstupy z právní poradny
27.10.2012

V sekci "Odpovědi na nejčastější dotazy" opět začínáme periodicky uveřejňovat typické nebo často kladené dotazy v rámci právní poradny a odpovědi na ně.

Sledujte naše stránky!


Novela zákona o ped. pracovnících v platnosti
13.06.2012

Dne 13.6.2012 byla rozselána částka 68 Sbírky zákonů a tím nabyl účinnosti zákon č. 198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. účinnosti tato rozsáhlá novela nabývá 1.9.2012. Připravujeme podrobný komentář k jednotlivým změnám - sledujte naše stránky!


Slevy na poradenství!
4.06.2012

Využijte nabídku výrazných slev na poskytnuté konzultační služby! Podmínky pro využití slev čtěte v nabídce v levém sloupci (sekce Mimořádná nabídka slev).


Novela zákona o pedagogických pracovnících
21.5.2012

Prezident republiky podepsal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Po dvou letech čekání na vládou avizované změny se tak konečně s účinností od 1.9.2012 dočká školská veřejnost poměrně rozsáhlých změn zejména v oblasti posuzování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků a mj. také v oblasti tzv. nadúvazkových hodin.  Sledujte naše stránky, zanedlouho začneme uveřejňovat popis a výklad jednotlivých změn tohoto zákona.


Nové předpisy ve školství účinné od 1.1.2012
3.1.2012

S účinností od 1.1.2012 se uplatní při řízení škol a školských zařízení mj. následující nové právní předpisy:

Zákon č. 352/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.

Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Nařízení vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Vyhláška č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012.

Vyhláška č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Některé důležité souvislosti těchto přijatých novel budeme komentovat na tomto webu v následujících dnech. Sledujte proto pozorně naše stránky!


Termíny seminářů podzim 2011
2.11.2011

V sekci "Semináře" je aktualizován seznam termínů jednotlivých seminářů, které vede PhDr. Jiří Valenta do konce roku 2011. Tím získá případný zájemce přehled o přednášených tématech ve svém okolí (s možností přihlásit se na takový seminář) nebo jen informaci o přítomnosti tohoto lektora v daném městě pro případnou domluvu konzultace s ním.
V případě potřeby dalších informací o těchto seminářích nás neváhejte kontaktovat.

 


Novela maturitní vyhlášky
26.9.2011

S účinností od 30. září 2011 je novelizována vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Novela je provedena vyhlákou č. 273/2011 Sb.


Sdělení o daňových aspektech odměn zajišťovatelů m
30.05.2011

V sekci Odborné články a výklady čtěte o daňových a dalších souvislostech odměn pro zajišťovatele maturitních zkoušek.


Vložen nový článek
12.5.2011

V sekci Odborné články a výklady je umístěn nový článek na téma provádění srážek ze mzdy (platu) zaměstnance za účelem úhrady členských příspěvků odborové organizaci, jíž je zaměstnanec členem.


Nová publikace
14.3.2011

V sekci Odborné publikace je nabídka publikací k objednání doplněna o nový přírůstek - již čtvrté vydání úspěšného titulu "Abeceda personalisty". 
Navštivte tuto sekci a v případě zájmu můžete publikaci objednat!


Termíny seminářů
7.3.2011

V sekci "Semináře" je aktualizován seznam termínů jednotlivých seminářů, které vede PhDr. Jiří Valenta do konce 1. pololetí 2011. Tím získá případný zájemce přehled o přednášených tématech ve svém okolí (s možností přihlásit se na takový seminář) nebo jen informaci o přítomnosti tohoto lektora v daném městě pro případnou domluvu konzultace s ním.
V případě potřeby dalších informací o těchto seminářích nás neváhejte kontaktovat.


Maturitní komise - článek
24.01.2011

V sekci Odborné články a výklady čtěte nový článek o právních vztazích členů maturitních komisí.


Výklad změn v odměňování v r. 2011-dokončení
6.1.2011

V sekci Odborné články a výklady je uveřejněno dokončení výkladu nejdůležitějších změn v systému odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení, které nabudou účinnosti 1.1.2011.


Nová publikace
5.01.2011
V sekci Odborné publikace je nabídka publikací k objednání doplněna o nový přírůstek - titul "Zákon o pedagogických pracovnících prakticky a přehledně".
Navštivte tuto sekci a v případě zájmu můžete publikaci objednat!
Novela vyhlášky č. 108/2005 Sb.
4.1.2011
Dne 1.1.2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních (novela provedena vyhláškou č. 436/2010 Sb.).
Novela jen drobně doplňuje ustanovení § 2, a to o možnost přijmout výjimečně k ubytování v domově mládeže i žáka 2. stupně ZŠ.
Za pozornost však stojí změny, které nabudou účinnost až 1.9.2011.
Výklad změn v odměňování v r. 2011-pokračování
27.12.2010
V sekci Odborné články a výklady je uveřejněno 3. pokračování výkladu nejdůležitějších změn v systému odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení, které nabudou účinnosti 1.1.2011. Další pokračování bude brzy následovat. Sledujte naše stránky!
Šťastné a veselé!
24.12.2010
Přejme všem klidné prožití Vánoc a mnoho radosti v příštím roce!
Výklad změn v odměňování v r. 2011-pokračování
21.12.2010
V sekci Odborné články a výklady je uveřejněno 2. pokračování výkladu nejdůležitějších změn v systému odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení, které nabudou účinnosti 1.1.2011.
Další pokračování bude brzy následovat.
Sledujte naše stránky!
Novela vyhlášky o FKSP
17.12.2010
Dne 1.1.2011 nabývá účinnosti vyhláška č. 365/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Kromě jiného je v důsledku této změny snížen příděl do fondu z původních 2% na 1% objemu mzdových prostředků (viz. § 2 odst. 1 vyhlášky).
Výklad změn v odměňování v r. 2011
15.12.2010
V sekci Odborné články a výklady začíná vycházet na pokračování výklad nejdůležitějších změn v systému odměňování zaměstnanců škol a školských zařízení, které nabudou účinnosti 1.1.2011.
Sledujte naše stránky!
Termíny seminářů
29.9.2010
V sekci "Semináře" je aktualizován seznam termínů jednotlivých seminářů, které vede PhDr. Jiří Valenta do konce roku 2010. Tím získá případný zájemce přehled o přednášených tématech ve svém okolí (s možností přihlásit se na takový seminář) nebo jen informaci o přítomnosti tohoto lektora v daném městě pro případnou domluvu konzultace s ním.
V případě potřeby dalších informací o těchto seminářích nás neváhejte kontaktovat.
Nový katalog prací
13.9.2010
Dne 1. října 2010 nabude účinnosti nový katalog prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.).
V sekci Odpovědi na nejčastější dotazy přinášíme podrobnou informaci o tom, jaké změny znamená katalog prací pro zaměstnance školství. Informace je přístupná v placené části uvedené sekce, je tedy třeba zažádat o přidělení kódu pro vstup do placené části webu. Školy s uzavřenou smlouvou o poskytování poradenských služeb mají nárok na přidělení tohoto kódu zdarma.
Nové dotazy a odpovědi!
17.8.2010
V sekci "Odpovědi na nejčastější dotazy" přibyl jeden vyřešený dotaz ve volně přístupné části a dalších deset v placené části.
Takto je v placené části této sekce velmi rychle naplňována databáze odpovědí na typické dotazy z oblasti pracovněprávní i školské legislativy.
Chcete-li mít tuto databázi přístupnou, objednejte si kód umožňující přístup ke všem dotazům a odpovědím!
Podmínky a postup objednávky jsou popsány v úvodu příslušné sekce-
Dokončení výkladu novely zákona o ped.pracov.
17.8.2010
V sekci "Odborné články a výklady" je vloženo již 7. pokračování výkladu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Touto sedmou částí je série článků na toto téma ukončena.
Nová publikace
13.8.2010
V sekci Odborné publikace je nabídka publikací k objednání doplněna o nový přírůstek - titul "Právní rámec řízení škol a školských zařízení".
Navštivte tuto sekci a v případě zájmu můžete publikaci objednat!
Nové prováděcí předpisy
13.7.2010
K 1.7.2010 nabyla účinnosti vyhláška č. 205/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání. Mj. obsahuje změny vysvědčení ve středním vzdělávání s maturitní zkouškou a ve vyšším odborném vzdělávání.

Dne 31.8.2010 nabude účinnosti nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Toto nařízení vlády zároveň ruší předchozí nařízení vlády č. 689/2004 Sb.
6. pokračování výkladu novely zákona o ped.pracov.
19.07.2010
V sekci "Odborné články a výklady" je vloženo již 6. pokračování výkladu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Vzhledem k rozsáhlosti celého výkladu uveřejňujeme celý výklad postupně po částech věnovaných obvykle jen jednomu nebo max. dvěma paragrafům... Sleujte naše stránky!
Novela zákona o ped. pracovnících v platnosti
8.07.2010
Dne 21.5.2010 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 159/2010 Sb., který mj. novelizuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
V sekci "Odborné články a výklady" budeme postupně uveřejňovat výklady k jednotlivým částem této novely.
Sledujte naše stránky!
Povodně - nový článek
18.05.2010
Vzhledem k událostem na Moravě a ve Slezsku jsme aktuálně zařadili rozbor situace, kdy ředitel školy uzavře školu z důvodu živelní události - povodně.
Jde o pracovněprávní pohled na věc. Čtěte v rubrice "Odborné články a výklady" a také "Odpovědi na nejčastější dotazy.
Spuštěna nová rubrika!
17.05.2010
V sekci "Odpovědi na nejčastější dotazy" najdete ukázky z bohaté konzultační praxe naší firmy.
V této rubrice budeme pravidelně doplňovat dotazy a odpovědi na ně z nejrůznějších oborů práva, které se uplatňují při řízení školy. Záměrem je postupně umístit do této rubriky co nejvíce řešených problémů tak, aby si z nich zájemce mohl vybrat ty, které jej zajímají.
Nové příspěvky jsou doplňovány každý druhý den a kompletní databáze je přístupná na základě objednávky přístupového kódu.
Věříme, že tato unikátní služba najde své příznivce a pomůže praxi řízení školy a školského zařízení!
Novela zákona o pedagogických pracovnících
28.04.2010
Dne 23.4.2010 schválil Senát Parlamentu ČR novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a po podpisu prezidentem republiky očekáváme jeho publikaci ve Sbírce zákonů v průběhu měsíce května. Jde o dlouho očekávanou změnu jednoho ze stěžejních právních předpisů tzv. školské legislativy, která ve své konečné podobě přináší několik nečekaných překvapení a v každém případě zasluhuje soustředěnou pozornost vedoucích pracovníků ve školství.
Sledujte naše stránky, k vybraným částem novely budeme uveřejňovat komentáře!
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -